Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2008

Loft - Summer Summer

It's me dem call mi Courtney D.
What you all fe know say mi a born yardle
When mi come around man mi guarantee
To nice up the club and nice up the party
Look pon the girls how dem look sexy
Go dance with a girl with a healthy body
Go dance with a girl if she look lonely
And even if she weight 250
Go rubb up pon the gal she a heavy duty
Come dance with me with your sexy body
Want you all fe know say me a jah jah pickney
Say all yard crew say big already
Give thanks and praise unto king Sellasie
Forget about your troubles and mek we party
Come dance with me with your healthy body
Come dance with me yes come dance with me

Summer summer summer.
I wish it would be every day
Summer summer summer.
Is taking my cares away
When I'm sitting in the sun, reading my book
Or drive into the water, or take another look
At summer summer summer
Just never go away, never go away

To all the nice girls who love to party
It's Courtney D. with roots reality
Say one love one aim and one destiny
But pon the dancefloor mi want everybody
Fe jump and shak out say in the party
No badda stay at home and get so lazy
Put on your best dress the one we fancy
And show all the guys how you look sexy
Say modee pon Paul, Dick and Larry
Say wine up your body say in the party
Shak out ina New York and in Germany
Shak out in Japan and Kingston City
Say everywhere you go man dem love to party
Say ina the disco ina the country
It doesn't really matter so shake yu butty
Say wine up your butt a sew fi move yu belly


Δεν υπάρχουν σχόλια: